Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu
D R O D Z Y   R O D Z I C E
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Zgierzu informuje, iż
rozpoczyna się nabór do klas pierwszych
w roku szkolnym 2019/2020


Proszę pobrać plik zgłoszenia
znajdujący się poniżej

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym
W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. Zgodnie z powyższym termin ten przypada na okres od: 22.02.2018 r. do 28.02.2018 r.
Poniżej wzór deklaracji o kontynuacji. Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym terminie lub jej złożenie po terminie należy traktować jako rezygnację z przedszkola/oddziału przedszkolnego.





ZGŁOSZENIE DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 Informacje dotyczące danych osobowych.

 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowane jest niniejsze zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego zgłoszenia. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

 Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w związku z art. 151, 160 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

 Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły.

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

            Oświadczenie dotyczące treści wniosku.

 Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia.

 Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący (Zarządzenie Nr 15/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza  z dnia 31 stycznia 2017 roku) oraz statutem placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.

             Informacje dotyczące danych osobowych.

 Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowany jest niniejszy wniosek, a którego pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

 Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w związku z art. 149, 150, 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

 Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do szkoły lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

 

 

Z A P R A S Z A M Y !


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zarządzenia Nr 55/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/20202019-02-05 10:31 332.85 KB 
dokument WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 im. Armii Krajowej na rok szkolny 2019/2020 2019-03-28 09:38 356.85 KB 

Ilość odsłon: 2058
Dokument wytworzył(a): Dariusz Szymański
Wprowadził(a): Dariusz Szymański
Data publikacji: 2016-02-12 12:30
Ostatnia zmiana: 2019-03-28 09:38
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie pliku

Rejestr zmian - (10)
Data: 2019-03-28 09:38Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Dodanie pliku
Data: 2019-02-05 10:31Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja treści i dodanie pliku
Data: 2018-03-23 14:28Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja wpisu i dodanie pliku
Data: 2018-02-12 12:09Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja wpisu. Dodanie pliku.
Data: 2018-02-01 10:34Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Aktualizacja treści i dodanie plików
Data: 2017-04-21 12:34Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Dodanie pliku
Data: 2017-04-10 12:33Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja wpisu i dodanie aktualnych plików
Data: 2017-03-23 11:32Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja treści. Dodanie pliku.
Data: 2016-03-17 14:05Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja załącznika
Data: 2016-02-17 11:30Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Korekta treści oraz nazwy plików
Data: 2016-02-12 12:30Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Utworzenie artykułu i dodanie plików
separator